Beleidsinformatie steden Noord-NL

zero binnensteden hoofdbeeld

Beleid & regelgeving - in het kort

Groningen

Wat zijn de plannen, tot 2025 en na 2025?

Meer ruimte voor jou! In een schone en veilige binnenstad. Dát is wat de gemeente Groningen wil bereiken. Maar we merken dat het steeds voller wordt in de binnenstad. Dat betekent dat we slim moeten omgaan met de ruimte die er is. De gemeente Groningen neemt allerlei maatregelen. Een aantal gaat over het terugdringen van het vracht- en bestelauto’s in de binnenstad. En het logistieke verkeer dat er nog wel rijdt moet schoner en zuiniger. Daarvoor komen er strengere regels voor de bevoorrading van winkels, bedrijven en horeca. Want minder vracht- en bestelauto’s betekent meer ruimte voor voetgangers en fietsers in een mooie, levendige binnenstad.

Met deze visie geeft de gemeente Groningen invulling aan het nationale Klimaatakkoord waarin in 2019 met zo’n veertig andere gemeenten is afgesproken dat in 2025 een zero-emissiezone ingesteld wordt voor de besparing van één Megaton CO2 per jaar.

Dit kent voor de gemeente Groningen de volgende fasering:

 • Vanaf 2021 actualiseren en digitaliseren van het ontheffingenbeleid;
 • Vanaf 2022 uitbreiding van het venstertijdengebied;
 • Vanaf 2022 plaatsing van camera’s bij de ingangen van het venstertijdengebied;
 • Vanaf 2022 strengere vestigingsregels voor ondernemingen in de binnenstad die overdag veel verkeer aantrekken;
 • Vanaf 2025 instellen zero-emissiezone voor vracht- en bestelauto’s.


Wat is het venstertijdengebied?

Zie het roze gedeelte van de kaart

Toegangs- en ontheffingenbeleid (nu, straks, na 2025)

 • De venstertijden nu: 05:00 – 12:00
  (tussen 05:00 en 07:00 alleen stille voertuigen)
 • Mogelijk in de toekomst van 05:00 tot 11:00.
 • In 2025 wordt de zero-emissiezone voor bestel- en vrachtverkeer van kracht. Voor deze zone geldt dezelfde begrenzing als voor het venstertijdengebied.


Klik hier voor meer informatie over het beleid in de gemeente Groningen!

kaartje-groningen

Assen

Wat zijn de plannen, tot 2025 en na 2025?

Het college van B&W heeft in 2020 het besluit genomen om een zero-emissie zone (ZE zone) in te voeren in Assen. Deze zal naar waarschijnlijkheid hetzelfde gebied bestrijken als het huidige venstertijdengebied.

Daarbij gelden de volgende kenmerken:

 • De ZE zone treedt per 1 januari 2025 in werking
 • Deze geldt voor al het bestel- en vrachtverkeer
 • Deze geldt voor het gehele voetgangersgebied in de binnenstad
 • En hanteert dezelfde regels als vastgelegd in de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek 

Het invoeren van de ZE-zone kent een gefaseerde aanpak:

 • In 2021: Brede herijking van de regels in het voetgangersgebied in samenspraak met ondernemers en vervoerders
 • Eerste helft 2022: Handhaving van de huidige regelgeving met behulp van ANPR camera’s
 • 2022-2023: Mogelijk privileges voor schoon vervoer
 • 2025: Inwerkingtreding ZE-zone
 • Overgangstermijn bestel (2028) en vracht (2030) conform landelijke uitvoeringsagenda stadslogistiek


Wat is het venstertijdengebied?

Zie kaart

Toegangs- en ontheffingenbeleid (nu, straks, na 2025)
Het laden en lossen van goederen in het voetgangersgebied in het centrum is alleen toegestaan op de volgende tijden:

Maandag – donderdag:
7.00 uur – 13.00 uur en 17.30 uur – 20.00 uur

Vrijdag:
7.00 -13.00 uur

Zaterdag:
7.00 – 11.00 uur


Ontheffingen
Het is mogelijk om incidenteel een ontheffing aan te vragen. Dit kan door contact op te nemen met de gemeente.  Voor meer informatie klik hier 

Op dit moment loopt een traject om zowel het toegangsbeleid en het ontheffingenbeleid te herijken.
Klik hier voor meer informatie

kaart assen

Leeuwarden

Wat zijn de plannen, tot 2025 en na 2025?

Het is volgens de gemeente Leeuwarden noodzakelijk om de gewenste transitie naar schone logistiek te faciliteren. De gemeente Leeuwarden omarmt dan ook de landelijke ambitie om tot verduurzaming van de stadslogistiek te komen.

Wij streven daarom naar zero emissie logistiek in de binnenstad. Momenteel verkent de gemeente Leeuwarden hoe zij de transitie naar zero emissie stadslogistiek het beste kunnen faciliteren.

Daarbij is het van belang om nader inzicht te krijgen in de impact die een ZE-Zone gaat hebben op ondernemers en de gemeentelijke bedrijfsvoering. De gemeente Leeuwarden is hierover met de verschillende stakeholders in gesprek. Leeuwarden zet vooralsnog vooral in op een autoluwe binnenstad.

Wat is het venstertijdengebied?

Zie kaart

Toegangs- en ontheffingenbeleid (nu, straks, na 2025)
Het toegangsbeleid is recent geactualiseerd en is ruimhartig voor ondernemers en bewoners in de voetgangerszone en de autoluwe gebieden in de binnenstad en een aantal andere groepen. En tegelijkertijd streng voor onnodig verkeer.

Bewoners, ondernemers (en leveranciers) moeten bij hun pand kunnen komen en hebben 24/7 toegang. Bezoekers parkeren buiten de autoluwe gebieden en voetgangersgebieden. Leveranciers mogen alleen tijdens venstertijden laden en lossen.

De venstertijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 07.30 uur tot 12.00 uur.
Ook specifieke doel groepen hebben toegang tot de voetgangerszone en de autoluwe gebieden in de binnenstad, waaronder nood- en hulpdiensten, taxi’s, zorgpersoneel, hotelgasten die inchecken, et cetera. Zij kunnen met een ontheffing ook buiten de venstertijden binnen rijden. Het is bij uitzondering mogelijk dat ook andere groepen toegang krijgen met een ontheffing. Dat is altijd op aanvraag en maatwerk. Momenteel verkennen we hoe we bij een toekomstige invoering van een ZE-zone omgaan met het bestaande toegangsbeleid.

Voor meer informatie, ga naar:
https://www.leeuwarden.nl/nl/autoluwe-binnenstad of https://www.werkslimreisslim.nl/project/duurzame-stadsdistributie/

kaart-leeuwarden

Subsidies

Benieuwd naar subsidieregelingen die voor u of uw bedrijf van toepassing kunnen zijn? Via de volgende link vindt u meer informatie: